INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgłoszenie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1Tytuł projektuWsparcie szkoleniowo doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością – szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. lubelskiego
2Nr projektu93/PO KL.08.01.01-06-367/08-00
3Priorytet, w ramach którego realizowany jest projektVIII Regionalne kadry gospodarki
4Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie
5Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS

Dane podstawowe
Nazwa instytucji
NIP
REGON
Forma prawna
Branża
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Wielkość instytucji
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo

Średnie zatrudnienie:

Za rok ubiegły
W dniu zgłoszenia
Dane teleadresowe
Ulica / Nr budynku / Nr lokalu / /
Kod pocztowy / Miejscowość /
Obszar
Obszar miejski
Obszar wiejski
Województwo
Powiat
Gmina
Kod gminy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Oświadczam, iż zgłaszane przedsiębiorstwo:

  • Posiada status MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na obszarze województwa lubelskiego;
  • Nie należy do sektora górnictwa węgla, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego.

Oświadczam, że pracownicy

  • Pracują w firmie bądź jej oddziale na terenie województwa lubelskiego
  • Nie uczestniczyli dotychczas w szkoleniach organizowanych w ramach tego projektu

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA-UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla firm i ich pracowników w zarządzaniu jakością -szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
  • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu;
  • moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
  • mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania.
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Stanowisko

Kompletną dokumentację prosimy dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.