INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityka równych szans.
 • O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń przedsiębiorstw
 • Rekrutacja ma charakter otwarty, prowadzona będzie od dnia 01.02.2009 do 31.12.2009 i będzie prowadzona do momentu podpisania umów z 30 uczestnikami. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej projektu. Dokumenty złożone następnego dnia po zamknięciu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu
 • Delegowanie pracowników uczestnika powinno odbywać się zgodnie z zasadą równego traktowania płci, na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia i otrzymania skierowania od pracodawcy
 • Etapy rekrutacji:
  Warunkiem przystąpienia do projektu jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej projektu (www.iso.lubelskie.net.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Promocji Biznesu ul. Rejtana 6; 35-310 Rzeszów lub w Biurze Projektu ul. Nałkowskich 104/13a; 20-470 Lublin.
 • Wszyscy potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są dostarczyć kompletną dokumentacje wymagana zgodnie z regulaminem, w tym uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie.
 • Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem strony internetowej projektu wymagają złożenia w siedzibie Beneficjenta w Rzeszowie lub Biurze Projektu w Lublinie kompletnej dokumentacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. W/w dokumenty są dostępne w siedzibie Centrum Promocji Biznesu oraz na stronie internetowej www.iso.lubelskie.net.pl
 • W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, wydane będzie potwierdzenie ich przyjęcia z dokładną datą i godziną przyjęcia.
 • Decydującym kryterium naboru jest kolejność zgłoszeń weryfikowana na podstawie daty i godziny wpływu kompletu dokumentów do siedziby Beneficjenta lub Biura Projektu. W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem strony internetowej decydująca jest data zgłoszenia uznana po złożeniu kompletnej dokumentacji w siedzibie Beneficjenta lub w Biurze Projektu
 • Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych zostanie utworzona lista uczestników Projektu, ogłoszona na stronie internetowej projektu.
 • W przypadku zgłoszenia się większej ilości Przedsiębiorstw do Projektu, spełniających kryteria zweryfikowane na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, zostanie utworzona lista rezerwowa zgodnie z datami wpływu dokumentów rekrutacyjnych. Przedsiębiorstwa znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły uczestniczyć w Projekcie zgodnie z kolejnością występującą na liście rezerwowej dopiero w momencie zwolnienia się miejsc w wyniku rezygnacji Uczestnika.
 • Przedsiębiorstwo - Uczestnik wraz ze zgłoszeniem przedstawi listę minimum 5 pracowników - firmy mikro, minimum 12 pracowników - firmy małe, których chce objąć szkoleniami i doradztwem w ramach Projektu. Przewiduje się uczestnictwo co najmniej 5 osób z danego przedsiębiorstwa w każdym module szkoleniowym.

Dokumenty rekrutacyjne: